MethodImplOptions MethodImplOptions MethodImplOptions MethodImplOptions Enum

Definice

Definuje podrobnosti o implementaci metody.Defines the details of how a method is implemented.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class MethodImplOptions
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum MethodImplOptions
type MethodImplOptions = 
Public Enum MethodImplOptions
Dědičnost
MethodImplOptionsMethodImplOptionsMethodImplOptionsMethodImplOptions
Atributy

Pole

AggressiveInlining AggressiveInlining AggressiveInlining AggressiveInlining 256

Pokud je to možné, měla by být metoda vložená.The method should be inlined if possible.

AggressiveOptimization AggressiveOptimization AggressiveOptimization AggressiveOptimization 512

Metoda obsahuje horkou cestu a měla by být optimalizovaná.The method contains a hot path and should be optimized.

ForwardRef ForwardRef ForwardRef ForwardRef 16

Metoda je deklarována, ale její implementace je poskytována jinde.The method is declared, but its implementation is provided elsewhere.

InternalCall InternalCall InternalCall InternalCall 4096

Volání je interní, to znamená, že volá metodu, která je implementována v modulu CLR (Common Language Runtime).The call is internal, that is, it calls a method that is implemented within the common language runtime.

NoInlining NoInlining NoInlining NoInlining 8

Metoda nemůže být vložená.The method cannot be inlined. Vkládání je optimalizace, pomocí které je volání metody nahrazeno tělem metody.Inlining is an optimization by which a method call is replaced with the method body.

NoOptimization NoOptimization NoOptimization NoOptimization 64

Metoda není optimalizována kompilátorem JIT (just-in-time) nebo generováním nativního kódu (viz Ngen. exe) při ladění možných problémů při generování kódu.The method is not optimized by the just-in-time (JIT) compiler or by native code generation (see Ngen.exe) when debugging possible code generation problems.

PreserveSig PreserveSig PreserveSig PreserveSig 128

Signatura metody je exportována přesně tak, jak je deklarována.The method signature is exported exactly as declared.

SecurityMitigations SecurityMitigations SecurityMitigations SecurityMitigations 1024

Kompilátor JIT by měl hledat atributy zmírnění zabezpečení, jako je například uživatelsky definované System.Runtime.CompilerServices.SecurityMitigationsAttribute.The JIT compiler should look for security mitigation attributes, such as the user-defined System.Runtime.CompilerServices.SecurityMitigationsAttribute. Pokud se najde, kompilátor JIT aplikuje veškerá související zmírnění zabezpečení.If found, the JIT compiler applies any related security mitigations. K dispozici od .NET Framework 4,8.Available starting with .NET Framework 4.8.

Synchronized Synchronized Synchronized Synchronized 32

Metodu lze spustit pouze v jednom vlákně.The method can be executed by only one thread at a time. Statické metody jsou zamčeny u typu, zatímco metody instance jsou u instance uzamčeny.Static methods lock on the type, whereas instance methods lock on the instance. V některé z funkcí instance může být spuštěno pouze jedno vlákno a v rámci všech statických funkcí třídy lze spustit pouze jedno vlákno.Only one thread can execute in any of the instance functions, and only one thread can execute in any of a class's static functions.

Unmanaged Unmanaged Unmanaged Unmanaged 4

Metoda je implementována v nespravovaném kódu.The method is implemented in unmanaged code.

Poznámky

Tento výčet se používá s MethodImplAttribute atributem.This enumeration is used with the MethodImplAttribute attribute.

Pomocí bitového operátoru OR lze zadat více MethodImplOptions hodnot.You can specify multiple MethodImplOptions values by using the bitwise OR operator.

Poznámka

Zámky na instanci nebo typu, stejně jako u příznaku synchronizované, se nedoporučují pro veřejné typy, protože jiný kód může přebírat zámky na veřejných typech a instancích.Locking on the instance or on the type, as with the Synchronized flag, is not recommended for public types, because code other than your own can take locks on public types and instances. To může způsobit zablokování nebo jiné problémy s synchronizací.This might cause deadlocks or other synchronization problems.

Platí pro