RuntimeFeature RuntimeFeature RuntimeFeature RuntimeFeature Class

Definice

Třída, jejíž statická IsSupported(String) metoda kontroluje, zda je zadaná funkce podporována modulem CLR (Common Language Runtime).A class whose static IsSupported(String) method checks whether a specified feature is supported by the common language runtime.

public ref class RuntimeFeature abstract sealed
public static class RuntimeFeature
type RuntimeFeature = class
Public Class RuntimeFeature
Dědičnost
RuntimeFeatureRuntimeFeatureRuntimeFeatureRuntimeFeature

Pole

DefaultImplementationsOfInterfaces DefaultImplementationsOfInterfaces DefaultImplementationsOfInterfaces DefaultImplementationsOfInterfaces

Označuje, že tato verze modulu runtime podporuje implementace výchozích metod rozhraní.Indicates that this version of the runtime supports default interface method implementations.

PortablePdb PortablePdb PortablePdb PortablePdb

Získá název přenosné funkce PDB.Gets the name of the portable PDB feature.

Vlastnosti

IsDynamicCodeCompiled IsDynamicCodeCompiled IsDynamicCodeCompiled IsDynamicCodeCompiled

Získá hodnotu, která označuje, zda modul runtime zkompiluje dynamický kód.Gets a value that indicates whether the runtime compiles dynamic code.

IsDynamicCodeSupported IsDynamicCodeSupported IsDynamicCodeSupported IsDynamicCodeSupported

Získá hodnotu, která určuje, zda modul runtime podporuje dynamický kód.Gets a value that determines whether the runtime supports dynamic code.

Metody

IsSupported(String) IsSupported(String) IsSupported(String) IsSupported(String)

Určuje, zda je zadaná funkce podporována modulem CLR (Common Language Runtime).Determines whether a specified feature is supported by the common language runtime.

Platí pro