RuntimeHelpers.TryCode Delegát

Definice

Představuje delegáta kódu, který by měl být spuštěn v bloku try.Represents a delegate to code that should be run in a try block.

public: delegate void RuntimeHelpers::TryCode(System::Object ^ userData);
public delegate void RuntimeHelpers.TryCode(object? userData);
[System.Security.SecurityCritical]
public delegate void RuntimeHelpers.TryCode(object userData);
public delegate void RuntimeHelpers.TryCode(object userData);
type RuntimeHelpers.TryCode = delegate of obj -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
type RuntimeHelpers.TryCode = delegate of obj -> unit
Public Delegate Sub RuntimeHelpers.TryCode(userData As Object)

Parametry

userData
Object

Data, která mají být předána delegátovi.Data to pass to the delegate.

Atributy

Poznámky

Použijte RuntimeHelpers.TryCode delegáta s ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup metodou.Use the RuntimeHelpers.TryCode delegate with the ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup method.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro