YieldAwaitable.YieldAwaiter.OnCompleted(Action) YieldAwaitable.YieldAwaiter.OnCompleted(Action) YieldAwaitable.YieldAwaiter.OnCompleted(Action) YieldAwaitable.YieldAwaiter.OnCompleted(Action) Method

Definice

Nastaví pokračování na vyvolání.Sets the continuation to invoke.

public:
 virtual void OnCompleted(Action ^ continuation);
public void OnCompleted (Action continuation);
abstract member OnCompleted : Action -> unit
override this.OnCompleted : Action -> unit
Public Sub OnCompleted (continuation As Action)

Parametry

continuation
Action Action Action Action

Akce, která má být vyvolána asynchronně.The action to invoke asynchronously.

Implementuje

Výjimky

Poznámky

Tento typ a jeho členové jsou určeni pro použití kompilátorem.This type and its members are intended for use by the compiler.

Platí pro