YieldAwaitable.YieldAwaiter.UnsafeOnCompleted(Action) YieldAwaitable.YieldAwaiter.UnsafeOnCompleted(Action) YieldAwaitable.YieldAwaiter.UnsafeOnCompleted(Action) YieldAwaitable.YieldAwaiter.UnsafeOnCompleted(Action) Method

Definice

continuation Odešle zpět do aktuálního kontextu.Posts the continuation back to the current context.

public:
 virtual void UnsafeOnCompleted(Action ^ continuation);
[System.Security.SecurityCritical]
public void UnsafeOnCompleted (Action continuation);
abstract member UnsafeOnCompleted : Action -> unit
override this.UnsafeOnCompleted : Action -> unit
Public Sub UnsafeOnCompleted (continuation As Action)

Parametry

continuation
Action Action Action Action

Akce, která má být vyvolána asynchronně.The action to invoke asynchronously.

Implementuje

Výjimky

continuation Argument jenull.The continuation argument is null.

Platí pro