_ConstructorInfo.Attributes Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k Attributes vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the Attributes property.

public:
 property System::Reflection::MethodAttributes Attributes { System::Reflection::MethodAttributes get(); };
public System.Reflection.MethodAttributes Attributes { get; }
member this.Attributes : System.Reflection.MethodAttributes
Public ReadOnly Property Attributes As MethodAttributes

Hodnota vlastnosti

Jedna z MethodAttributes hodnot.One of the MethodAttributes values.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Attributes Vlastnost získá atributy přidružené k této metodě.The Attributes property gets the attributes associated with this method.

Platí pro