_ConstructorInfo.GetHashCode Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k GetHashCode() metodě nezávisle na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the GetHashCode() method.

public:
 int GetHashCode();
public int GetHashCode ();
abstract member GetHashCode : unit -> int
Public Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Kód hash aktuální instance.The hash code for the current instance.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

GetHashCode Metoda slouží jako funkce hash pro konkrétní typ.The GetHashCode method serves as a hash function for a particular type. GetHashCodeje vhodný pro použití v algoritmech hash a datových strukturách, jako je zatřiďovací tabulka.GetHashCode is suitable for use in hashing algorithms and data structures like a hash table.

Platí pro