_ConstructorInfo.GetParameters Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k GetParameters() metodě nezávisle na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the GetParameters() method.

public:
 cli::array <System::Reflection::ParameterInfo ^> ^ GetParameters();
public System.Reflection.ParameterInfo[] GetParameters ();
abstract member GetParameters : unit -> System.Reflection.ParameterInfo[]
Public Function GetParameters () As ParameterInfo()

Návraty

Pole typu ParameterInfo obsahující informace, které odpovídají signatuře metody (nebo konstruktoru) odrážející tuto instanci.An array of type ParameterInfo containing information that matches the signature of the method (or constructor) reflected by this instance.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

GetParameters Metoda získá parametry zadané metody nebo konstruktoru.The GetParameters method gets the parameters of the specified method or constructor.

Platí pro