_ConstructorInfo.GetType Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k GetType() metodě nezávisle na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the GetType() method.

public:
 Type ^ GetType();
public Type GetType ();
abstract member GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Návraty

A Type objektu.A Type object.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

GetType Metoda získá typ aktuální instance.The GetType method gets the type of the current instance.

Platí pro