_ConstructorInfo.Invoke_4(BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k Invoke(BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) metodě nezávisle na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the Invoke(BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) method.

public:
 System::Object ^ Invoke_4(System::Reflection::BindingFlags invokeAttr, System::Reflection::Binder ^ binder, cli::array <System::Object ^> ^ parameters, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public object Invoke_4 (System.Reflection.BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder binder, object[] parameters, System.Globalization.CultureInfo culture);
abstract member Invoke_4 : System.Reflection.BindingFlags * System.Reflection.Binder * obj[] * System.Globalization.CultureInfo -> obj

Parametry

invokeAttr
BindingFlags

Jedna z BindingFlags hodnot, které určují typ vazby.One of the BindingFlags values that specifies the type of binding.

binder
Binder

Binder Který definuje sadu vlastností a povoluje vazbu, vynucení typů argumentů a vyvolání členů pomocí reflexe.A Binder that defines a set of properties and enables the binding, coercion of argument types, and invocation of members using reflection. Pokud binder je null, pakBinder.DefaultBinding se použije.If binder is null, then Binder.DefaultBinding is used.

parameters
Object[]

Pole typu Object používané pro shodu s číslem, objednávkou a typem parametrů pro tento konstruktor v rámci binderomezení.An array of type Object used to match the number, order, and type of the parameters for this constructor, under the constraints of binder. Pokud tento konstruktor nevyžaduje parametry, předejte pole s nulovými prvky, jako v objektu [] Parameters = New Object [0].If this constructor does not require parameters, pass an array with zero elements, as in Object[] parameters = new Object[0]. Libovolný objekt v tomto poli, který není explicitně inicializován s hodnotou, bude obsahovat výchozí hodnotu pro tento typ objektu.Any object in this array that is not explicitly initialized with a value will contain the default value for that object type. Pro prvky typu odkazu je nulltato hodnota.For reference-type elements, this value is null. Pro prvky typu hodnoty je tato hodnota 0, 0,0 nebo false, v závislosti na konkrétním typu prvku.For value-type elements, this value is 0, 0.0, or false, depending on the specific element type.

culture
CultureInfo

CultureInfo Slouží k řízení vynucení typů.A CultureInfo used to govern the coercion of types. null VCultureInfo takovém případě se použije pro aktuální vlákno.If this is null, the CultureInfo for the current thread is used.

Návraty

Instance třídy přidružené k konstruktoru.An instance of the class associated with the constructor.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Metoda vyvolá konstruktor, který se odráží v tomto ConstructorInfo objektu, se zadanými argumenty v rámci omezení zadaného Binder objektu. InvokeThe Invoke method invokes the constructor reflected by this ConstructorInfo object with the specified arguments, under the constraints of the specified Binder object.

Platí pro