_ConstructorInfo.IsAbstract Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsAbstract vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsAbstract property.

public:
 property bool IsAbstract { bool get(); };
public bool IsAbstract { get; }
member this.IsAbstract : bool
Public ReadOnly Property IsAbstract As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je metoda abstraktní; v opačném případě. falsetrue if the method is abstract; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsAbstract Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda je metoda abstraktní.The IsAbstract property gets a value indicating whether the method is abstract.

Platí pro