_ConstructorInfo.IsDefined(Type, Boolean) Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají pro IsDefined(Type, Boolean) člena přístup nezávislý na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsDefined(Type, Boolean) member.

public:
 bool IsDefined(Type ^ attributeType, bool inherit);
public bool IsDefined (Type attributeType, bool inherit);
abstract member IsDefined : Type * bool -> bool
Public Function IsDefined (attributeType As Type, inherit As Boolean) As Boolean

Parametry

attributeType
Type

Type Objekt, na který jsou aplikovány vlastní atributy.The Type object to which the custom attributes are applied.

inherit
Boolean

Určuje, zda chcete vyhledat atributy v řetězu dědičnosti tohoto člena.Specifies whether to search this member's inheritance chain to find the attributes.

Návraty

truev případě, že attributeType je pro tohoto člena použita jedna nebo více instancí. v opačném případě. falsetrue if one or more instances of attributeType is applied to this member; otherwise false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Člen uvádí, zda attributeType je u tohoto člena použita jedna nebo více instancí. IsDefinedThe IsDefined member indicates whether one or more instances of attributeType is applied to this member.

Platí pro