_ConstructorInfo.IsFamily Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsFamily vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsFamily property.

public:
 property bool IsFamily { bool get(); };
public bool IsFamily { get; }
member this.IsFamily : bool
Public ReadOnly Property IsFamily As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je přístup ke třídě omezený jenom na členy samotné třídy a na členy jejích odvozených tříd; v opačném případě. falsetrue if access to the class is restricted to members of the class itself and to members of its derived classes; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsFamily Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda je přístup k této metodě omezen na členy třídy a členy jejich odvozených tříd.The IsFamily property gets a value indicating whether access to this method is restricted to members of the class and members of its derived classes.

Platí pro