_ConstructorInfo.IsFamilyAndAssembly Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsFamilyAndAssembly vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsFamilyAndAssembly property.

public:
 property bool IsFamilyAndAssembly { bool get(); };
public bool IsFamilyAndAssembly { get; }
member this.IsFamilyAndAssembly : bool
Public ReadOnly Property IsFamilyAndAssembly As Boolean

Hodnota vlastnosti

trueje-li přístup k této metodě omezen na členy samotné třídy a na členy odvozených tříd, které jsou ve stejném sestavení; v opačném případě. falsetrue if access to this method is restricted to members of the class itself and to members of derived classes that are in the same assembly; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsFamilyAndAssembly Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda může být tato metoda volána odvozenými třídami, pokud jsou ve stejném sestavení.The IsFamilyAndAssembly property gets a value indicating whether this method can be called by derived classes if they are in the same assembly.

Platí pro