_ConstructorInfo.IsFamilyOrAssembly Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsFamilyOrAssembly vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsFamilyOrAssembly property.

public:
 property bool IsFamilyOrAssembly { bool get(); };
public bool IsFamilyOrAssembly { get; }
member this.IsFamilyOrAssembly : bool
Public ReadOnly Property IsFamilyOrAssembly As Boolean

Hodnota vlastnosti

trueje-li přístup k této metodě omezen na členy samotné třídy, členy odvozených tříd bez ohledu na ně a členy jiných tříd ve stejném sestavení; v opačném případě. falsetrue if access to this method is restricted to members of the class itself, members of derived classes wherever they are, and members of other classes in the same assembly; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsFamilyOrAssembly Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda může být tato metoda volána odvozenými třídami bez ohledu na to, kde jsou, a všemi třídami ve stejném sestavení.The IsFamilyOrAssembly property gets a value indicating whether this method can be called by derived classes, wherever they are, and by all classes in the same assembly.

Platí pro