_ConstructorInfo.IsFinal Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsFinal vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsFinal property.

public:
 property bool IsFinal { bool get(); };
public bool IsFinal { get; }
member this.IsFinal : bool
Public ReadOnly Property IsFinal As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je finalTato metoda. falsev opačném případě.true if this method is final; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda je finalTato metoda. IsFinalThe IsFinal property gets a value indicating whether this method is final.

Platí pro