_ConstructorInfo.IsPrivate Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsPrivate vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsPrivate property.

public:
 property bool IsPrivate { bool get(); };
public bool IsPrivate { get; }
member this.IsPrivate : bool
Public ReadOnly Property IsPrivate As Boolean

Hodnota vlastnosti

trueje-li přístup k této metodě omezen na jiné členy samotné třídy; v opačném případě. falsetrue if access to this method is restricted to other members of the class itself; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsPrivate Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda je tento člen soukromý.The IsPrivate property gets a value indicating whether this member is private.

Platí pro