_ConstructorInfo.IsPublic Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsPublic vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsPublic property.

public:
 property bool IsPublic { bool get(); };
public bool IsPublic { get; }
member this.IsPublic : bool
Public ReadOnly Property IsPublic As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je tato metoda veřejná; v opačném případě. falsetrue if this method is public; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsPublic Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda se jedná o veřejnou metodu.The IsPublic property gets a value indicating whether this is a public method.

Platí pro