_ConstructorInfo.IsVirtual Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsVirtual vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsVirtual property.

public:
 property bool IsVirtual { bool get(); };
public bool IsVirtual { get; }
member this.IsVirtual : bool
Public ReadOnly Property IsVirtual As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je virtualTato metoda. falsev opačném případě.true if this method is virtual; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda je virtualmetoda. IsVirtualThe IsVirtual property gets a value indicating whether the method is virtual.

Platí pro