_ConstructorInfo.ReflectedType Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k ReflectedType vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the ReflectedType property.

public:
 property Type ^ ReflectedType { Type ^ get(); };
public Type ReflectedType { get; }
member this.ReflectedType : Type
Public ReadOnly Property ReflectedType As Type

Hodnota vlastnosti

Objekt Type , ze kterého byl MemberInfo tento objekt získán.The Type object through which this MemberInfo object was obtained.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Vlastnost získá objekt třídy, který byl použit k získání této MemberInfoinstance. ReflectedTypeThe ReflectedType property gets the class object that was used to obtain this instance of MemberInfo.

Platí pro