_ConstructorInfo.ToString Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k ToString() metodě nezávisle na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the ToString() method.

public:
 System::String ^ ToString();
public string ToString ();
abstract member ToString : unit -> string
Public Function ToString () As String

Návraty

Řetězec, který představuje aktuální Object.A string that represents the current Object.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Platí pro