_Exception.InnerException _Exception.InnerException _Exception.InnerException _Exception.InnerException Property

Definice

Poskytuje objekty modelu COM verze nezávislé na přístup k InnerException vlastnost.Provides COM objects with version-independent access to the InnerException property.

public:
 property Exception ^ InnerException { Exception ^ get(); };
public Exception InnerException { get; }
member this.InnerException : Exception
Public ReadOnly Property InnerException As Exception

Hodnota vlastnosti

Instance Exception , která popisuje chybu, která způsobila aktuální výjimku.An instance of Exception that describes the error that caused the current exception. InnerException Vlastnost vrací stejnou hodnotu, která byla předána do konstruktoru, nebo odkaz s hodnotou null (Nothing v jazyce Visual Basic) Pokud nebyla zadána hodnota vnitřní výjimky konstruktoru.The InnerException property returns the same value that was passed to the constructor, or a null reference (Nothing in Visual Basic) if the inner exception value was not supplied to the constructor. Tato vlastnost je pouze pro čtení.This property is read-only.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a by neměla být volána ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

Exception.InnerException Příkazy property Get Exception instanci, která způsobila aktuální výjimku.The Exception.InnerException property gets the Exception instance that caused the current exception.

Platí pro

Viz také