_Exception.InnerException Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup nezávisle na verzi vlastnosti InnerException.Provides COM objects with version-independent access to the InnerException property.

public:
 property Exception ^ InnerException { Exception ^ get(); };
public Exception InnerException { get; }
member this.InnerException : Exception
Public ReadOnly Property InnerException As Exception

Hodnota vlastnosti

Instance Exception popisující chybu, která způsobila aktuální výjimku.An instance of Exception that describes the error that caused the current exception. Vlastnost InnerException vrací stejnou hodnotu, která byla předána konstruktoru, nebo odkaz s hodnotou null (Nothing v Visual Basic), pokud nebyla do konstruktoru zadána hodnota vnitřní výjimky.The InnerException property returns the same value that was passed to the constructor, or a null reference (Nothing in Visual Basic) if the inner exception value was not supplied to the constructor. Tato vlastnost je jen ke čtení.This property is read-only.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

Vlastnost Exception.InnerException získá instanci Exception, která způsobila aktuální výjimku.The Exception.InnerException property gets the Exception instance that caused the current exception.

Platí pro

Viz také