_FieldInfo.IsDefined(Type, Boolean) Metoda

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi IsDefined(Type, Boolean) .Provides COM objects with version-independent access to the IsDefined(Type, Boolean) method.

public:
 bool IsDefined(Type ^ attributeType, bool inherit);
public bool IsDefined (Type attributeType, bool inherit);
abstract member IsDefined : Type * bool -> bool
Public Function IsDefined (attributeType As Type, inherit As Boolean) As Boolean

Parametry

attributeType
Type

TypeObjekt, na který jsou aplikovány vlastní atributy.The Type object to which the custom attributes are applied.

inherit
Boolean

Určuje, zda chcete vyhledat atributy v řetězu dědičnosti tohoto člena.Specifies whether to search this member's inheritance chain to find the attributes.

Návraty

Boolean

true Pokud attributeType je pro tohoto člena použita jedna nebo více instancí, v opačném případě false .true if one or more instance of attributeType is applied to this member; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsDefinedMetoda označuje, zda attributeType je u tohoto člena použita jedna nebo více instancí.The IsDefined method indicates whether one or more instance of attributeType is applied to this member.

Platí pro