_FieldInfo.IsFamilyOrAssembly Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsFamilyOrAssembly .Provides COM objects with version-independent access to the IsFamilyOrAssembly property.

public:
 property bool IsFamilyOrAssembly { bool get(); };
public bool IsFamilyOrAssembly { get; }
member this.IsFamilyOrAssembly : bool
Public ReadOnly Property IsFamilyOrAssembly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, pokud má pole FamORAssem nastaven atribut; v opačném případě false .true if the field has the FamORAssem attribute set; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.This property is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsFamilyOrAssemblyVlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda má toto pole FamilyOrAssembly viditelnost na úrovni.The IsFamilyOrAssembly property gets a value indicating whether this field has FamilyOrAssembly level visibility.

Platí pro