_FieldInfo.SetValueDirect(TypedReference, Object) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k metodě nezávisle na verzi SetValueDirect(TypedReference, Object) .Provides COM objects with version-independent access to the SetValueDirect(TypedReference, Object) method.

public:
 void SetValueDirect(TypedReference obj, System::Object ^ value);
[System.CLSCompliant(false)]
public void SetValueDirect (TypedReference obj, object value);
public void SetValueDirect (TypedReference obj, object value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member SetValueDirect : TypedReference * obj -> unit
abstract member SetValueDirect : TypedReference * obj -> unit
Public Sub SetValueDirect (obj As TypedReference, value As Object)

Parametry

obj
TypedReference

Objekt, jehož hodnota pole bude nastavena.The object whose field value will be set.

value
Object

Hodnota, která má být přiřazena k poli.The value to assign to the field.

Atributy

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

SetValueDirectMetoda nastaví hodnotu pole podporované daným objektem.The SetValueDirect method sets the value of the field supported by the given object.

Platí pro