_Thread Rozhraní

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zpřístupňuje Thread třídu nespravovanému kódu.Exposes the Thread class to unmanaged code.

public interface class _Thread
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("C281C7F1-4AA9-3517-961A-463CFED57E75")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface _Thread
type _Thread = interface
Public Interface _Thread
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní je pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměl by být volán ze spravovaného kódu.This interface is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

Metody

GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

Platí pro