_Type.IsPrimitive Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsPrimitive .Provides COM objects with version-independent access to the IsPrimitive property.

public:
 property bool IsPrimitive { bool get(); };
public bool IsPrimitive { get; }
member this.IsPrimitive : bool
Public ReadOnly Property IsPrimitive As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud Type je jedním z primitivních typů, v opačném případě false .true if the Type is one of the primitive types; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.This property is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

Type.IsPrimitiveVlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda Type je jedním z primitivních typů.The Type.IsPrimitive property gets a value indicating whether the Type is one of the primitive types.

Platí pro