AutomationProxyAttribute Třída

Definice

Určuje, zda má být typ zařazen pomocí zařazovacího modulu automatizace nebo vlastního proxy a zástupné procedury.Specifies whether the type should be marshaled using the Automation marshaler or a custom proxy and stub.

public ref class AutomationProxyAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Interface, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class AutomationProxyAttribute : Attribute
type AutomationProxyAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class AutomationProxyAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
AutomationProxyAttribute
Atributy

Poznámky

Tento atribut lze použít na sestavení, třídy nebo rozhraní.You can apply this attribute to assemblies, classes, or interfaces.

Při použití na třídu se rozšiřuje na rozhraní třídy pro tuto třídu, pokud je k dispozici.When applied to a class, it extends to the class interface for that class, if present.

Konstruktory

AutomationProxyAttribute(Boolean)

Inicializuje novou instanci třídy AutomationProxyAttribute třídy.Initializes a new instance of the AutomationProxyAttribute class.

Vlastnosti

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tento Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)
Value

Načte hodnotu, která označuje typ zařazovacího modulu, který se má použít.Gets a value indicating the type of marshaler to use.

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro