CONNECTDATA Struktura

Definice

Popisuje připojení, které existuje pro daný spojovací bod.Describes a connection that exists to a given connection point.

public value class CONNECTDATA
public struct CONNECTDATA
type CONNECTDATA = struct
Public Structure CONNECTDATA
Dědičnost
CONNECTDATA

Poznámky

Struktura je typ, který je vytvářen IEnumConnections.Next pomocí metody. CONNECTDATAThe CONNECTDATA structure is the type enumerated through the IEnumConnections.Next method.

Další informace o nástroji CONNECTDATAnajdete v knihovně MSDN.For more information about CONNECTDATA, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pole

dwCookie

Představuje token připojení, který je vrácen voláním metody Advise(Object, Int32).Represents a connection token that is returned from a call to Advise(Object, Int32).

pUnk

Představuje ukazatel na IUnknown rozhraní v připojené informační jímku.Represents a pointer to the IUnknown interface on a connected advisory sink. Volající musí zavolat IUnknown::Release na tento ukazatel, CONNECTDATA Pokud již struktura není potřebná.The caller must call IUnknown::Release on this pointer when the CONNECTDATA structure is no longer needed.

Platí pro