EXCEPINFO Struktura

Definice

Popisuje výjimky, ke kterým dojde IDispatch::Invokeběhem.Describes the exceptions that occur during IDispatch::Invoke.

public value class EXCEPINFO
public struct EXCEPINFO
type EXCEPINFO = struct
Public Structure EXCEPINFO
Dědičnost
EXCEPINFO

Poznámky

Další informace o nástroji EXCEPINFOnajdete v knihovně MSDN.For additional information about EXCEPINFO, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pole

bstrDescription

Popisuje chybu, která je určena pro zákazníka.Describes the error intended for the customer.

bstrHelpFile

Obsahuje plně kvalifikovanou jednotku, cestu a název souboru pro nápovědu, který obsahuje další informace o chybě.Contains the fully-qualified drive, path, and file name of a Help file that contains more information about the error.

bstrSource

Označuje název zdroje výjimky.Indicates the name of the source of the exception. Obvykle se jedná o název aplikace.Typically, this is an application name.

dwHelpContext

Určuje ID kontextové nápovědy tématu v souboru nápovědy.Indicates the Help context ID of the topic within the Help file.

pfnDeferredFillIn

Představuje ukazatel na funkci, která přebírá EXCEPINFO strukturu jako argument a vrací hodnotu HRESULT.Represents a pointer to a function that takes an EXCEPINFO structure as an argument and returns an HRESULT value. Pokud je odložené vyplnění nežádoucí, toto pole je nastaveno na null.If deferred fill-in is not desired, this field is set to null.

pvReserved

Toto pole je rezervované; musí být nastaven na null.This field is reserved; it must be set to null.

scode

Návratová hodnota popisující chybu.A return value describing the error.

wCode

Představuje chybový kód identifikující chybu.Represents an error code identifying the error.

wReserved

Toto pole je rezervované; musí být nastavené na 0.This field is reserved; it must be set to 0.

Platí pro