FUNCFLAGS Výčet

Definice

Určuje konstanty, které definují vlastnosti funkce.Identifies the constants that define the properties of a function.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class FUNCFLAGS
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum FUNCFLAGS
type FUNCFLAGS = 
Public Enum FUNCFLAGS
Dědičnost
FUNCFLAGS
Atributy

Pole

FUNCFLAG_FBINDABLE 4

Funkce, která podporuje datovou vazbu.The function that supports data binding.

FUNCFLAG_FDEFAULTBIND 32

Funkce, která nejlépe představuje objekt.The function that best represents the object. Tento atribut může mít jenom jedna funkce v typu.Only one function in a type can have this attribute.

FUNCFLAG_FDEFAULTCOLLELEM 256

Povoluje optimalizaci, ve kterém kompilátor hledá člena s názvem "xyz" na typu "ABC".Permits an optimization in which the compiler looks for a member named "xyz" on the type of "abc". Pokud je takový člen nalezen a je označen jako funkce přistupujícího objektu pro prvek výchozí kolekce, je vygenerováno volání této členské funkce.If such a member is found, and is flagged as an accessor function for an element of the default collection, a call is generated to that member function. Povoluje se pro členy v odesílajících a rozhraních. nepovoluje se v modulech.Permitted on members in dispinterfaces and interfaces; not permitted on modules.

FUNCFLAG_FDISPLAYBIND 16

Funkce, která se zobrazí uživateli jako vazba.The function that is displayed to the user as bindable. FUNCFLAG_FBINDABLEmusí být také nastaveno.FUNCFLAG_FBINDABLE must also be set.

FUNCFLAG_FHIDDEN 64

Funkce by se neměla zobrazovat uživateli, i když existuje a je možné ji vytvořit.The function should not be displayed to the user, although it exists and is bindable.

FUNCFLAG_FIMMEDIATEBIND 4096

Mapováno jako jednotlivé vlastnosti s možností vazby.Mapped as individual bindable properties.

FUNCFLAG_FNONBROWSABLE 1024

Tato vlastnost se zobrazí v prohlížeči objektů, ale ne v prohlížeči vlastností.The property appears in an object browser, but not in a properties browser.

FUNCFLAG_FREPLACEABLE 2048

Označí rozhraní jako výchozí chování.Tags the interface as having default behaviors.

FUNCFLAG_FREQUESTEDIT 8

Při nastavení, jakékoli volání metody, která nastaví výsledky vlastnosti jako první v volání IPropertyNotifySink::OnRequestEdit.When set, any call to a method that sets the property results first in a call to IPropertyNotifySink::OnRequestEdit. Implementace OnRequestEdit určuje, zda je povoleno nastavení vlastnosti voláním.The implementation of OnRequestEdit determines if the call is allowed to set the property.

FUNCFLAG_FRESTRICTED 1

Funkce by neměla být přístupná z jazyků maker.The function should not be accessible from macro languages. Tento příznak je určený pro funkce nebo funkce na úrovni systému, které by se měly zobrazovat v prohlížečích.This flag is intended for system-level functions or functions that type browsers should not display.

FUNCFLAG_FSOURCE 2

Funkce vrátí objekt, který je zdrojem událostí.The function returns an object that is a source of events.

FUNCFLAG_FUIDEFAULT 512

Člen informací o typu je výchozím členem pro zobrazení v uživatelském rozhraní.The type information member is the default member for display in the user interface.

FUNCFLAG_FUSESGETLASTERROR 128

Funkce podporuje GetLastError.The function supports GetLastError. Pokud během funkce dojde k chybě, volající může zavolat GetLastError , aby získal kód chyby.If an error occurs during the function, the caller can call GetLastError to retrieve the error code.

Poznámky

Další informace o nástroji FUNCFLAGSnajdete v knihovně MSDN.For additional information about FUNCFLAGS, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Platí pro