IDLDESC Struktura

Definice

Obsahuje informace potřebné pro přenos elementu struktury, parametru nebo návratové hodnoty funkce mezi procesy.Contains information needed for transferring a structure element, parameter, or function return value between processes.

public value class IDLDESC
public struct IDLDESC
type IDLDESC = struct
Public Structure IDLDESC
Dědičnost
IDLDESC

Poznámky

Další informace o nástroji IDLDESCnajdete v knihovně MSDN.For additional information about IDLDESC, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pole

dwReserved

Rezervovaný Nastavte na null.Reserved; set to null.

wIDLFlags

IDLFLAG Označuje hodnotu popisující typ.Indicates an IDLFLAG value describing the type.

Platí pro