IEnumString.Skip(Int32) Metoda

Definice

Přeskočí zadaný počet položek v sekvenci výčtu.Skips a specified number of items in the enumeration sequence.

public:
 int Skip(int celt);
public int Skip (int celt);
abstract member Skip : int -> int
Public Function Skip (celt As Integer) As Integer

Parametry

celt
Int32

Počet prvků, které mají být ve výčtu vynechány.The number of elements to skip in the enumeration.

Návraty

S_OK, pokud se Počet přeskočených prvků rovná parametru celt; v opačném případě S_FALSE.S_OK if the number of elements skipped equals the celt parameter; otherwise, S_FALSE.

Poznámky

Další informace o IEnumString::Skipnajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumString::Skip, see the MSDN Library.

Platí pro