IEnumVARIANT Rozhraní

Definice

Spravuje definici IEnumVARIANT rozhraní.Manages the definition of the IEnumVARIANT interface.

public interface class IEnumVARIANT
[System.Runtime.InteropServices.Guid("00020404-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IEnumVARIANT
type IEnumVARIANT = interface
Public Interface IEnumVARIANT
Atributy

Poznámky

Další informace o IEnumVARIANT rozhraní najdete v knihovně MSDN.For more information about the IEnumVARIANT interface, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Metody

Clone()

Vytvoří nový enumerátor, který bude obsahovat stejný stav výčtu jako aktuální.Creates a new enumerator that contains the same enumeration state as the current one.

Next(Int32, Object[], IntPtr)

Načte zadaný počet položek v sekvenci výčtu.Retrieves a specified number of items in the enumeration sequence.

Reset()

Obnoví posloupnost výčtu na začátek.Resets the enumeration sequence to the beginning.

Skip(Int32)

Přeskočí zadaný počet položek v sekvenci výčtu.Skips a specified number of items in the enumeration sequence.

Platí pro