IMPLTYPEFLAGS Výčet

Definice

Definuje atributy implementovaného nebo zděděného rozhraní typu.Defines the attributes of an implemented or inherited interface of a type.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class IMPLTYPEFLAGS
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum IMPLTYPEFLAGS
type IMPLTYPEFLAGS = 
Public Enum IMPLTYPEFLAGS
Dědičnost
IMPLTYPEFLAGS
Atributy

Pole

IMPLTYPEFLAG_FDEFAULT 1

Rozhraní nebo odesílající rozhraní představuje výchozí hodnotu pro zdroj nebo jímku.The interface or dispinterface represents the default for the source or sink.

IMPLTYPEFLAG_FDEFAULTVTABLE 8

Jímky přijímají události prostřednictvím tabulky virtuálních funkcí (VTBL).Sinks receive events through the virtual function table (VTBL).

IMPLTYPEFLAG_FRESTRICTED 4

Člen by neměl být zobrazen ani programovatelné pro uživatele.The member should not be displayed or programmable by users.

IMPLTYPEFLAG_FSOURCE 2

Tento člen třídy typu coclass se volá spíše než implementovaná.This member of a coclass is called rather than implemented.

Poznámky

Další informace o nástroji IMPLTYPEFLAGSnajdete v knihovně MSDN.For additional information about IMPLTYPEFLAGS, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Platí pro