INVOKEKIND Výčet

Definice

Určuje, jakým způsobem má být IDispatch::Invokefunkce vyvolána.Specifies how to invoke a function by IDispatch::Invoke.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class INVOKEKIND
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum INVOKEKIND
type INVOKEKIND = 
Public Enum INVOKEKIND
Dědičnost
INVOKEKIND
Atributy

Pole

INVOKE_FUNC 1

Člen se volá pomocí normální syntaxe vyvolání funkce.The member is called using a normal function invocation syntax.

INVOKE_PROPERTYGET 2

Funkce je vyvolána pomocí normální syntaxe přístupu k vlastnosti.The function is invoked using a normal property access syntax.

INVOKE_PROPERTYPUT 4

Funkce je vyvolána pomocí syntaxe přiřazení hodnoty vlastnosti.The function is invoked using a property value assignment syntax.

INVOKE_PROPERTYPUTREF 8

Funkce je vyvolána pomocí syntaxe přiřazení odkazu na vlastnost.The function is invoked using a property reference assignment syntax.

Poznámky

Další informace o nástroji INVOKEKINDnajdete v knihovně MSDN.For additional information about INVOKEKIND, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Platí pro