STATSTG Struktura

Definice

Obsahuje statistické informace o otevřeném úložišti, datovém proudu nebo objektu bajtového pole.Contains statistical information about an open storage, stream, or byte-array object.

public value class STATSTG
public struct STATSTG
type STATSTG = struct
Public Structure STATSTG
Dědičnost
STATSTG

Poznámky

Další informace najdete v existující dokumentaci k STATSTG nástroji v knihovně MSDN.For more information, see the existing documentation for STATSTG in the MSDN library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pole

atime

Určuje čas posledního přístupu pro toto úložiště, datový proud nebo pole bajtů.Specifies the last access time for this storage, stream, or byte array.

cbSize

Určuje velikost datového proudu nebo pole bajtů (v bajtech).Specifies the size, in bytes, of the stream or byte array.

clsid

Určuje identifikátor třídy pro objekt úložiště.Indicates the class identifier for the storage object.

ctime

Určuje čas vytvoření pro toto úložiště, datový proud nebo pole bajtů.Indicates the creation time for this storage, stream, or byte array.

grfLocksSupported

Určuje typy uzamykání oblastí podporované datovým proudem nebo polem bajtů.Indicates the types of region locking supported by the stream or byte array.

grfMode

Určuje režim přístupu, který byl zadán při otevření objektu.Indicates the access mode that was specified when the object was opened.

grfStateBits

Označuje aktuální bity stavu objektu úložiště (hodnota naposledy nastavená IStorage::SetStateBits metodou).Indicates the current state bits of the storage object (the value most recently set by the IStorage::SetStateBits method).

mtime

Určuje čas poslední změny pro toto úložiště, datový proud nebo pole bajtů.Indicates the last modification time for this storage, stream, or byte array.

pwcsName

Představuje ukazatel na řetězec zakončený hodnotou null obsahující název objektu popsaný touto strukturou.Represents a pointer to a null-terminated string containing the name of the object described by this structure.

reserved

Vyhrazeno pro budoucí použití.Reserved for future use.

type

Určuje typ objektu úložiště, který je jednou z hodnot STGTY výčtu.Indicates the type of storage object, which is one of the values from the STGTY enumeration.

Platí pro