TYPEATTR Struktura

Definice

Obsahuje atributy UCOMITypeInfo.Contains attributes of a UCOMITypeInfo.

public value class TYPEATTR
public struct TYPEATTR
type TYPEATTR = struct
Public Structure TYPEATTR
Dědičnost
TYPEATTR

Poznámky

Další informace o nástroji TYPEATTRnajdete v knihovně MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pole

cbAlignment

Určuje zarovnání bajtů pro instanci tohoto typu.Specifies the byte alignment for an instance of this type.

cbSizeInstance

Velikost instance tohoto typu.The size of an instance of this type.

cbSizeVft

Velikost tabulky virtuálních metod tohoto typu (VTBL).The size of this type's virtual method table (VTBL).

cFuncs

Označuje počet funkcí v rozhraní, které tato struktura popisuje.Indicates the number of functions on the interface this structure describes.

cImplTypes

Označuje počet implementovaných rozhraní v rozhraní, které tato struktura popisuje.Indicates the number of implemented interfaces on the interface this structure describes.

cVars

Určuje počet proměnných a datových polí na rozhraní popsaných touto strukturou.Indicates the number of variables and data fields on the interface described by this structure.

dwReserved

Vyhrazeno pro budoucí použití.Reserved for future use.

guid

Identifikátor GUID informací o typuThe GUID of the type information.

idldescType

Atributy IDL popsaného typuIDL attributes of the described type.

lcid

Národní prostředí názvů členů a řetězců dokumentace.Locale of member names and documentation strings.

lpstrSchema

Vyhrazeno pro budoucí použití.Reserved for future use.

MEMBER_ID_NIL

Konstanta použitá s memidConstructor poli a memidDestructor .A constant used with the memidConstructor and memidDestructor fields.

memidConstructor

ID konstruktoru, nebo MEMBER_ID_NIL Pokud žádné.ID of constructor, or MEMBER_ID_NIL if none.

memidDestructor

ID destruktoru, nebo MEMBER_ID_NIL Pokud žádné.ID of destructor, or MEMBER_ID_NIL if none.

tdescAlias

Pokud typekind Určujetyp,TKIND_ALIASpro který je tento typ alias. == If typekind == TKIND_ALIAS, specifies the type for which this type is an alias.

typekind

TYPEKIND Hodnota popisující typ, který tyto informace popisuje.A TYPEKIND value describing the type this information describes.

wMajorVerNum

Číslo hlavní verze.Major version number.

wMinorVerNum

Číslo dílčí verzeMinor version number.

wTypeFlags

TYPEFLAGS Hodnota, která popisuje tyto informace.A TYPEFLAGS value describing this information.

Platí pro