VARDESC Struktura

Definice

Popisuje proměnnou, konstantu nebo datový člen.Describes a variable, constant, or data member.

public value class VARDESC
public struct VARDESC
type VARDESC = struct
Public Structure VARDESC
Dědičnost
VARDESC

Poznámky

Další informace o nástroji VARDESCnajdete v knihovně MSDN.For additional information about VARDESC, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pole

desc

Obsahuje informace o proměnné.Contains information about a variable.

elemdescVar

Obsahuje typ proměnné.Contains the variable type.

lpstrSchema

Toto pole je vyhrazeno pro budoucí použití.This field is reserved for future use.

memid

Označuje ID člena proměnné.Indicates the member ID of a variable.

varkind

Definuje, jak zařadit proměnnou.Defines how to marshal a variable.

wVarFlags

Definuje vlastnosti proměnné.Defines the properties of a variable.

Platí pro