System.Runtime.InteropServices.ComTypes Obor názvů

Obor názvů System.Runtime.InteropServices.ComTypes obsahuje spravované typy, které odpovídají typům používá zprostředkovatele komunikace s objekty COM. The System.Runtime.InteropServices.ComTypes namespace contains managed types that correspond to types used by COM interop.

Struktury

BIND_OPTS

Ukládá parametry, které se používají během operace vazby monikeru.Stores the parameters that are used during a moniker binding operation.

BINDPTR

Obsahuje ukazatel na FUNCDESC strukturu, VARDESC strukturu nebo ITypeComp rozhraní.Contains a pointer to a bound-to FUNCDESC structure, VARDESC structure, or an ITypeComp interface.

CONNECTDATA

Popisuje připojení, které existuje pro daný spojovací bod.Describes a connection that exists to a given connection point.

DISPPARAMS

Obsahuje argumenty předané metodě nebo vlastnosti podle IDispatch::Invoke.Contains the arguments passed to a method or property by IDispatch::Invoke.

ELEMDESC

Obsahuje popis typu a informace o přenosech procesu pro proměnnou, funkci nebo parametr funkce.Contains the type description and process transfer information for a variable, function, or a function parameter.

ELEMDESC.DESCUNION

Obsahuje informace o elementu.Contains information about an element.

EXCEPINFO

Popisuje výjimky, ke kterým dojde IDispatch::Invokeběhem.Describes the exceptions that occur during IDispatch::Invoke.

FILETIME

Představuje počet 100-nanosekund intervalů od 1. ledna 1601.Represents the number of 100-nanosecond intervals since January 1, 1601. Tato struktura je 64 hodnota.This structure is a 64-bit value.

FORMATETC

Představuje zobecněný formát schránky.Represents a generalized Clipboard format.

FUNCDESC

Definuje Popis funkce.Defines a function description.

IDLDESC

Obsahuje informace potřebné pro přenos elementu struktury, parametru nebo návratové hodnoty funkce mezi procesy.Contains information needed for transferring a structure element, parameter, or function return value between processes.

PARAMDESC

Obsahuje informace o tom, jak přenést element struktury, parametr nebo návratovou hodnotu funkce mezi procesy.Contains information about how to transfer a structure element, parameter, or function return value between processes.

STATDATA

Poskytuje spravovanou definici STATDATA struktury.Provides the managed definition of the STATDATA structure.

STATSTG

Obsahuje statistické informace o otevřeném úložišti, datovém proudu nebo objektu bajtového pole.Contains statistical information about an open storage, stream, or byte-array object.

STGMEDIUM

Poskytuje spravovanou definici STGMEDIUM struktury.Provides the managed definition of the STGMEDIUM structure.

TYPEATTR

Obsahuje atributy UCOMITypeInfo.Contains attributes of a UCOMITypeInfo.

TYPEDESC

Popisuje typ proměnné, návratový typ funkce nebo typ parametru funkce.Describes the type of a variable, return type of a function, or the type of a function parameter.

TYPELIBATTR

Identifikuje konkrétní knihovnu typů a poskytuje podporu lokalizace pro názvy členů.Identifies a particular type library and provides localization support for member names.

VARDESC

Popisuje proměnnou, konstantu nebo datový člen.Describes a variable, constant, or data member.

VARDESC.DESCUNION

Obsahuje informace o proměnné.Contains information about a variable.

Rozhraní

IAdviseSink

Poskytuje spravovanou definici IAdviseSink rozhraní.Provides a managed definition of the IAdviseSink interface.

IBindCtx

Poskytuje spravovanou definici IBindCtx rozhraní.Provides the managed definition of the IBindCtx interface.

IConnectionPoint

Poskytuje spravovanou definici IConnectionPoint rozhraní.Provides the managed definition of the IConnectionPoint interface.

IConnectionPointContainer

Poskytuje spravovanou definici IConnectionPointContainer rozhraní.Provides the managed definition of the IConnectionPointContainer interface.

IDataObject

Poskytuje spravovanou definici IDataObject rozhraní.Provides the managed definition of the IDataObject interface.

IEnumConnectionPoints

Spravuje definici IEnumConnectionPoints rozhraní.Manages the definition of the IEnumConnectionPoints interface.

IEnumConnections

Spravuje definici IEnumConnections rozhraní.Manages the definition of the IEnumConnections interface.

IEnumFORMATETC

Poskytuje spravovanou definici IEnumFORMATETC rozhraní.Provides the managed definition of the IEnumFORMATETC interface.

IEnumMoniker

Spravuje definici IEnumMoniker rozhraní.Manages the definition of the IEnumMoniker interface.

IEnumSTATDATA

Poskytuje spravovanou definici IEnumSTATDATA rozhraní.Provides the managed definition of the IEnumSTATDATA interface.

IEnumString

Spravuje definici IEnumString rozhraní.Manages the definition of the IEnumString interface.

IEnumVARIANT

Spravuje definici IEnumVARIANT rozhraní.Manages the definition of the IEnumVARIANT interface.

IMoniker

Poskytuje spravovanou definici IMoniker rozhraní s funkcemi modelu COM z IPersist a IPersistStream.Provides the managed definition of the IMoniker interface, with COM functionality from IPersist and IPersistStream.

IPersistFile

Poskytuje spravovanou definici IPersistFile rozhraní s funkcemi z IPersist.Provides the managed definition of the IPersistFile interface, with functionality from IPersist.

IRunningObjectTable

Poskytuje spravovanou definici IRunningObjectTable rozhraní.Provides the managed definition of the IRunningObjectTable interface.

IStream

Poskytuje spravovanou definici IStream rozhraní s ISequentialStream funkcemi.Provides the managed definition of the IStream interface, with ISequentialStream functionality.

ITypeComp

Poskytuje spravovanou definici ITypeComp rozhraní.Provides the managed definition of the ITypeComp interface.

ITypeInfo

Poskytuje spravovanou definici rozhraní volání ITypeInfo Automation pro komponentu.Provides the managed definition of the Component Automation ITypeInfo interface.

ITypeInfo2

Poskytuje spravovanou definici ITypeInfo2 rozhraní.Provides the managed definition of the ITypeInfo2 interface.

ITypeLib

Poskytuje spravovanou definici ITypeLib rozhraní.Provides the managed definition of the ITypeLib interface.

ITypeLib2

Poskytuje spravovanou definici ITypeLib2 rozhraní.Provides a managed definition of the ITypeLib2 interface.

Výčty

ADVF

Určuje požadované chování při nastavování jímky s požadavkem nebo připojení do mezipaměti s objektem.Specifies the requested behavior when setting up an advise sink or a caching connection with an object.

CALLCONV

Identifikuje konvenci volání použitou metodou popsanou ve struktuře METHODDATA .Identifies the calling convention used by a method described in a METHODDATA structure.

DATADIR

Určuje směr toku dat v dwDirection parametru EnumFormatEtc(DATADIR) metody.Specifies the direction of the data flow in the dwDirection parameter of the EnumFormatEtc(DATADIR) method. To určuje formáty, které může výsledný enumerátor vytvořit.This determines the formats that the resulting enumerator can enumerate.

DESCKIND

Určuje popis typu, na který je svázán.Identifies the type description being bound to.

DVASPECT

Určuje požadovaná data nebo aspekty zobrazení objektu při kreslení nebo získávání dat.Specifies the desired data or view aspect of the object when drawing or getting data.

FUNCFLAGS

Určuje konstanty, které definují vlastnosti funkce.Identifies the constants that define the properties of a function.

FUNCKIND

Definuje, jak přistupovat k funkci.Defines how to access a function.

IDLFLAG

Popisuje, jak přenést element struktury, parametr nebo návratovou hodnotu funkce mezi procesy.Describes how to transfer a structure element, parameter, or function return value between processes.

IMPLTYPEFLAGS

Definuje atributy implementovaného nebo zděděného rozhraní typu.Defines the attributes of an implemented or inherited interface of a type.

INVOKEKIND

Určuje, jakým způsobem má být IDispatch::Invokefunkce vyvolána.Specifies how to invoke a function by IDispatch::Invoke.

LIBFLAGS

Definuje příznaky, které platí pro knihovny typů.Defines flags that apply to type libraries.

PARAMFLAG

Popisuje, jak přenést element struktury, parametr nebo návratovou hodnotu funkce mezi procesy.Describes how to transfer a structure element, parameter, or function return value between processes.

SYSKIND

Identifikuje cílovou platformu operačního systému.Identifies the target operating system platform.

TYMED

Poskytuje spravovanou definici TYMED struktury.Provides the managed definition of the TYMED structure.

TYPEFLAGS

Definuje vlastnosti a atributy popisu typu.Defines the properties and attributes of a type description.

TYPEKIND

Určuje různé typy dat a funkcí.Specifies various types of data and functions.

VARFLAGS

Určuje konstanty definující vlastnosti proměnné.Identifies the constants that define the properties of a variable.

VARKIND

Definuje druh proměnné.Defines the kind of variable.