DllImportResolver Delegát

Definice

Poskytuje delegáta sloužící k překladu nativních knihoven pomocí zpětného volání.Provides a delegate used to resolve native libraries via callback.

public delegate IntPtr DllImportResolver(System::String ^ libraryName, Assembly ^ assembly, Nullable<DllImportSearchPath> searchPath);
public delegate IntPtr DllImportResolver(string libraryName, Assembly assembly, Nullable<DllImportSearchPath> searchPath);
type DllImportResolver = delegate of string * Assembly * Nullable<DllImportSearchPath> -> nativeint
Public Delegate Function DllImportResolver(libraryName As String, assembly As Assembly, searchPath As Nullable(Of DllImportSearchPath)) As IntPtr 

Parametry

libraryName
String

Nativní knihovna, která se má vyřešitThe native library to resolve.

assembly
Assembly

Sestavení požadující řešeníThe assembly requesting the resolution.

searchPath
Nullable<DllImportSearchPath>

DefaultDllImportSearchPathsAttribute V případě PInvoke, pokud existuje.The DefaultDllImportSearchPathsAttribute on the PInvoke, if any. DefaultDllImportSearchPathsAttribute V opačném případě na sestavení, pokud existuje.Otherwise, the DefaultDllImportSearchPathsAttribute on the assembly, if any. V nullopačném případě.Otherwise null.

Návratová hodnota

IntPtr

Popisovač pro načtenou nativní knihovnu při úspěchu nebo Zero při selhání.The handle for the loaded native library on success, or Zero on failure.

Dědičnost
DllImportResolver

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro