ExporterEventKind Výčet

Definice

Popisuje zpětná volání, která vytvoří Exportér knihovny typů při exportování knihovny typů.Describes the callbacks that the type library exporter makes when exporting a type library.

public enum class ExporterEventKind
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum ExporterEventKind
type ExporterEventKind = 
Public Enum ExporterEventKind
Dědičnost
ExporterEventKind
Atributy

Pole

ERROR_REFTOINVALIDASSEMBLY 2

Tato hodnota není v této verzi .NET Framework podporována.This value is not supported in this version of the .NET Framework.

NOTIF_CONVERTWARNING 1

Určuje, že událost je vyvolána, když dojde k upozornění během převodu.Specifies that the event is invoked when a warning occurs during conversion.

NOTIF_TYPECONVERTED 0

Určuje, že událost je vyvolána, když byl exportován typ.Specifies that the event is invoked when a type has been exported.

Poznámky

Exportér knihovny typů předává hodnoty tohoto výčtu ReportEvent metodě objektu, který ITypeLibExporterNotifySink implementuje rozhraní.The type library exporter passes the values of this enumeration to the ReportEvent method of an object which implements the ITypeLibExporterNotifySink interface. Předaná hodnota identifikuje konkrétní druh hlášené události.The value passed identifies the specific kind of event being reported.

Platí pro