IDLFLAG Výčet

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá IDLFLAG.Use IDLFLAG instead.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class IDLFLAG
[System.Flags]
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDLFLAG instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
[System.Serializable]
public enum IDLFLAG
type IDLFLAG = 
Public Enum IDLFLAG
Dědičnost
Atributy

Pole

IDLFLAG_FIN 1

Parametr předává informace od volajícího k volanému.The parameter passes information from the caller to the callee.

IDLFLAG_FLCID 4

Parametr je místní identifikátor klientské aplikace.The parameter is the local identifier of a client application.

IDLFLAG_FOUT 2

Parametr vrátí informace z volaného volajícímu.The parameter returns information from the callee to the caller.

IDLFLAG_FRETVAL 8

Parametr je návratovou hodnotou člena.The parameter is the return value of the member.

IDLFLAG_NONE 0

Zda parametr předává nebo přijímá informace, není specifikován.Whether the parameter passes or receives information is unspecified.

Platí pro