ITypeLibExporterNameProvider Rozhraní

Definice

Umožňuje řídit malých a velkých písmen názvů při exportu do knihovny typů.Provides control over the casing of names when exported to a type library.

public interface class ITypeLibExporterNameProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("fa1f3615-acb9-486d-9eac-1bef87e36b09")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("FA1F3615-ACB9-486d-9EAC-1BEF87E36B09")]
public interface ITypeLibExporterNameProvider
type ITypeLibExporterNameProvider = interface
Public Interface ITypeLibExporterNameProvider
Atributy

Poznámky

Aby bylo možné řídit, jak jsou pojmenované typy při exportu do knihovny typů, objekt musí implementovat toto rozhraní, stejně jako ITypeLibExporterNotifySink.In order to control how types are named when exported to a type library, an object must implement this interface, as well as ITypeLibExporterNotifySink. Potom předejte tento objekt jako poslední parametr ConvertAssemblyToTypeLib.You then pass this object as the last parameter to ConvertAssemblyToTypeLib.

Metody

GetNames()

Vrátí seznam názvů, které budou řídit použití malých a velkých.Returns a list of names to control the casing of.

Platí pro