OSPlatform Struktura

Definice

Představuje platformu operačního systému.Represents an operating system platform.

public value class OSPlatform : IEquatable<System::Runtime::InteropServices::OSPlatform>
public struct OSPlatform : IEquatable<System.Runtime.InteropServices.OSPlatform>
type OSPlatform = struct
Public Structure OSPlatform
Implements IEquatable(Of OSPlatform)
Dědičnost
OSPlatform
Implementuje

Vlastnosti

FreeBSD

Získá objekt, který představuje operační systém FreeBSD.Gets an object that represents the FreeBSD operating system.

Linux

Získá objekt, který představuje operační systém Linux.Gets an object that represents the Linux operating system.

OSX

Získá objekt, který představuje operační systém OSX.Gets an object that represents the OSX operating system.

Windows

Získá objekt, který představuje operační systém Windows.Gets an object that represents the Windows operating system.

Metody

Create(String)

Vytvoří novou instanci OSPlatform.Creates a new OSPlatform instance.

Equals(Object)

Určuje, zda je aktuální instance OSPlatform rovna zadanému objektu.Determines whether the current OSPlatform instance is equal to the specified object.

Equals(OSPlatform)

Určuje, zda je aktuální instance a Zadaná instance OSPlatform shodná.Determines whether the current instance and the specified OSPlatform instance are equal.

GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci této instance OSPlatform.Returns the string representation of this OSPlatform instance.

Operátory

Equality(OSPlatform, OSPlatform)

Určuje, zda jsou dva objekty OSPlatform stejné.Determines whether two OSPlatform objects are equal.

Inequality(OSPlatform, OSPlatform)

Určuje, zda jsou dvě instance OSPlatform neshodné.Determines whether two OSPlatform instances are unequal.

Platí pro