RegistrationConnectionType Výčet

Definice

Definuje typy připojení k objektu třídy.Defines the types of connections to a class object.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class RegistrationConnectionType
[System.Flags]
public enum RegistrationConnectionType
type RegistrationConnectionType = 
Public Enum RegistrationConnectionType
Dědičnost
RegistrationConnectionType
Atributy

Pole

MultipleUse 1

Více aplikací se může připojit k objektu třídy prostřednictvím volání CoGetClassObject.Multiple applications can connect to the class object through calls to CoGetClassObject.

MultiSeparate 2

Registruje samostatné továrny tříd CLSCTX_LOCAL_SERVER a CLSCTX_INPROC_SERVER.Registers separate CLSCTX_LOCAL_SERVER and CLSCTX_INPROC_SERVER class factories.

SingleUse 0

Jakmile je aplikace připojena k objektu třídy pomocí CoGetClassObject, objekt třídy je odebrán z veřejného zobrazení, aby k němu nebylo možné připojit žádné jiné aplikace.Once an application is connected to a class object with CoGetClassObject, the class object is removed from public view so that no other applications can connect to it. Tato hodnota se běžně používá pro aplikace rozhraní SDI (Single Document Interface).This value is commonly used for single document interface (SDI) applications.

Surrogate 8

Objekt třídy je náhradní proces, který slouží ke spouštění serverů DLL.The class object is a surrogate process used to run DLL servers.

Suspended 4

Pozastaví žádosti o registraci a aktivaci pro zadaný identifikátor CLSID, dokud nedojde k CoResumeClassObjectsvolání.Suspends registration and activation requests for the specified CLSID until there is a call to CoResumeClassObjects.

Poznámky

Hodnoty ve RegistrationConnectionType výčtu jsou používány flags v parametru RegisterTypeForComClients metody.The values in the RegistrationConnectionType enumeration are used in the flags parameter of the RegisterTypeForComClients method. Tyto hodnoty jsou stejné jako ty, které jsou definovány v výčtu REGCLS modelu COM, který se používá flags jako parametr v volání rozhraní API CoRegisterClassObjectmodelu COM.These values are the same as those defined in the COM REGCLS enumeration, which is used as the flags parameter in calls to the COM API CoRegisterClassObject.

Další informace o CoRegisterClassObject a výčtu REGCLS naleznete v knihovně MSDN.For more information about CoRegisterClassObject and the REGCLS enumeration, see the MSDN library.

Platí pro

Viz také