UnknownWrapper.WrappedObject UnknownWrapper.WrappedObject UnknownWrapper.WrappedObject UnknownWrapper.WrappedObject Property

Definice

Získá objekt obsažený v této obálce.Gets the object contained by this wrapper.

public:
 property System::Object ^ WrappedObject { System::Object ^ get(); };
public object WrappedObject { get; }
member this.WrappedObject : obj
Public ReadOnly Property WrappedObject As Object

Hodnota vlastnosti

Zabalený objekt.The wrapped object.

Platí pro