Vector128<T> Struktura

Definice

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Vector128 : IEquatable<System::Runtime::Intrinsics::Vector128<T>>
public struct Vector128<T> : IEquatable<System.Runtime.Intrinsics.Vector128<T>> where T : struct
type Vector128<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Vector128(Of T)
Implements IEquatable(Of Vector128(Of T))

Parametry typu

T
Dědičnost
Vector128<T>
Implementuje

Vlastnosti

Count

Získá počet T, které jsou v Vector128<T>.Gets the number of T that are in a Vector128<T>.

Zero

Získá nový Vector128<T> se všemi elementy inicializovanými na nulu.Gets a new Vector128<T> with all elements initialized to zero.

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný objekt stejný jako aktuální instance.Determines whether the specified object is equal to the current instance.

Equals(Vector128<T>)

Určuje, zda je zadaná Vector128<T> shodná s aktuální instancí.Determines whether the specified Vector128<T> is equal to the current instance.

GetHashCode()

Získá kód hodnoty hash instance.Gets the hash code for the instance.

ToString()

Převede aktuální instanci na ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the current instance to an equivalent string representation.

Metody rozšíření

As<T,U>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> typ T jako nový Vector128<T> typ U.Reinterprets a Vector128<T> of type T as a new Vector128<T> of type U.

AsByte<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ Byte.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type Byte.

AsDouble<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ Double.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type Double.

AsInt16<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ Int16.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type Int16.

AsInt32<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ Int32.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type Int32.

AsInt64<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ Int64.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type Int64.

AsSByte<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ SByte.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type SByte.

AsSingle<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ Single.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type Single.

AsUInt16<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ UInt16.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type UInt16.

AsUInt32<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ UInt32.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type UInt32.

AsUInt64<T>(Vector128<T>)

Znovu interpretuje Vector128<T> jako nový Vector128 typ UInt64.Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector128 of type UInt64.

GetElement<T>(Vector128<T>, Int32)

Získá prvek na pozici zadaného indexu.Gets the element at the specified index.

GetLower<T>(Vector128<T>)

Získá hodnotu dolních 64 bitů jako nového Vector64<T>.Gets the value of the lower 64-bits as a new Vector64<T>.

GetUpper<T>(Vector128<T>)

Získá hodnotu horních 64 bitů jako nového Vector64<T>.Gets the value of the upper 64-bits as a new Vector64<T>.

ToScalar<T>(Vector128<T>)

Převede daný vektor na skalární obsahující hodnotu prvního prvku.Converts the given vector to a scalar containing the value of the first element.

ToVector256<T>(Vector128<T>)

Převede daný vektor na nový Vector256<T> s nižší 128 bity nastavenou na hodnotu daného vektoru a horní 128-bity inicializované na nulu.Converts the given vector to a new Vector256<T> with the lower 128-bits set to the value of the given vector and the upper 128-bits initialized to zero.

ToVector256Unsafe<T>(Vector128<T>)

Převede daný vektor na nový Vector256<T> s nižší 128 bity nastavenou na hodnotu daného vektoru a horní 128-bity zůstaly neinicializované.Converts the given vector to a new Vector256<T> with the lower 128-bits set to the value of the given vector and the upper 128-bits left uninitialized.

WithElement<T>(Vector128<T>, Int32, T)

Vytvoří nový Vector128<T> s prvkem v zadaném indexu nastaveným na zadanou hodnotu a zbývající prvky nastaveny na stejnou hodnotu, jakou má daný vektor.Creates a new Vector128<T> with the element at the specified index set to the specified value and the remaining elements set to the same value as that in the given vector.

WithLower<T>(Vector128<T>, Vector64<T>)

Vytvoří nový Vector128<T> s nižší 64 bity nastavenou na zadanou hodnotu a horní 64-bity nastaví na stejnou hodnotu, jakou má daný vektor.Creates a new Vector128<T> with the lower 64-bits set to the specified value and the upper 64-bits set to the same value as that in the given vector.

WithUpper<T>(Vector128<T>, Vector64<T>)

Vytvoří novou Vector128<T> s horní 64 bity nastavenou na zadanou hodnotu a horní 64-bity nastavte na stejnou hodnotu, jakou má daný vektor.Creates a new Vector128<T> with the upper 64-bits set to the specified value and the upper 64-bits set to the same value as that in the given vector.

Platí pro