Vector256<T> Struktura

Definice

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Vector256 : IEquatable<System::Runtime::Intrinsics::Vector256<T>>
public struct Vector256<T> : IEquatable<System.Runtime.Intrinsics.Vector256<T>> where T : struct
type Vector256<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Vector256(Of T)
Implements IEquatable(Of Vector256(Of T))

Parametry typu

T
Dědičnost
Vector256<T>
Implementuje

Vlastnosti

Count

Získá počet T, které jsou v Vector256<T>.Gets the number of T that are in a Vector256<T>.

Zero

Získá nový Vector256<T> se všemi elementy inicializovanými na nulu.Gets a new Vector256<T> with all elements initialized to zero.

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný objekt stejný jako aktuální instance.Determines whether the specified object is equal to the current instance.

Equals(Vector256<T>)

Určuje, zda je zadaná Vector256<T> shodná s aktuální instancí.Determines whether the specified Vector256<T> is equal to the current instance.

GetHashCode()

Získá kód hodnoty hash instance.Gets the hash code for the instance.

ToString()

Převede aktuální instanci na ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the current instance to an equivalent string representation.

Metody rozšíření

As<T,U>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> typ T jako nový Vector256<T> typ U.Reinterprets a Vector256<T> of type T as a new Vector256<T> of type U.

AsByte<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ Byte.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type Byte.

AsDouble<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ Double.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type Double.

AsInt16<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ Int16.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type Int16.

AsInt32<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ Int32.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type Int32.

AsInt64<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ Int64.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type Int64.

AsSByte<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ SByte.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type SByte.

AsSingle<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ Single.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type Single.

AsUInt16<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ UInt16.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type UInt16.

AsUInt32<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ UInt32.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type UInt32.

AsUInt64<T>(Vector256<T>)

Znovu interpretuje Vector256<T> jako nový Vector256 typ UInt64.Reinterprets a Vector256<T> as a new Vector256 of type UInt64.

GetElement<T>(Vector256<T>, Int32)

Získá prvek na pozici zadaného indexu.Gets the element at the specified index.

GetLower<T>(Vector256<T>)

Získá hodnotu dolních 128 bitů jako nového Vector128<T>.Gets the value of the lower 128-bits as a new Vector128<T>.

GetUpper<T>(Vector256<T>)

Získá hodnotu horních 128 bitů jako nového Vector128<T>.Gets the value of the upper 128-bits as a new Vector128<T>.

ToScalar<T>(Vector256<T>)

Převede daný vektor na skalární obsahující hodnotu prvního prvku.Converts the given vector to a scalar containing the value of the first element.

WithElement<T>(Vector256<T>, Int32, T)

Vytvoří nový Vector256<T> s prvkem v zadaném indexu nastaveným na zadanou hodnotu a zbývající prvky nastaveny na stejnou hodnotu, jakou má daný vektor.Creates a new Vector256<T> with the element at the specified index set to the specified value and the remaining elements set to the same value as that in the given vector.

WithLower<T>(Vector256<T>, Vector128<T>)

Vytvoří nový Vector256<T> s nižší 128 bity nastavenou na zadanou hodnotu a horní 128-bity nastaví na stejnou hodnotu, jakou má daný vektor.Creates a new Vector256<T> with the lower 128-bits set to the specified value and the upper 128-bits set to the same value as that in the given vector.

WithUpper<T>(Vector256<T>, Vector128<T>)

Vytvoří novou Vector256<T> s horní 128 bity nastavenou na zadanou hodnotu a horní 128-bity nastavte na stejnou hodnotu, jakou má daný vektor.Creates a new Vector256<T> with the upper 128-bits set to the specified value and the upper 128-bits set to the same value as that in the given vector.

Platí pro