Vector64<T> Struktura

Definice

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Vector64 : IEquatable<System::Runtime::Intrinsics::Vector64<T>>
public struct Vector64<T> : IEquatable<System.Runtime.Intrinsics.Vector64<T>> where T : struct
type Vector64<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Vector64(Of T)
Implements IEquatable(Of Vector64(Of T))

Parametry typu

T
Dědičnost
Vector64<T>
Implementuje

Vlastnosti

Count

Získá počet T, které jsou v Vector64<T>.Gets the number of T that are in a Vector64<T>.

Zero

Získá nový Vector64<T> se všemi elementy inicializovanými na nulu.Gets a new Vector64<T> with all elements initialized to zero.

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný objekt stejný jako aktuální instance.Determines whether the specified object is equal to the current instance.

Equals(Vector64<T>)

Určuje, zda je zadaná Vector64<T> shodná s aktuální instancí.Determines whether the specified Vector64<T> is equal to the current instance.

GetHashCode()

Získá kód hodnoty hash instance.Gets the hash code for the instance.

ToString()

Převede aktuální instanci na ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the current instance to an equivalent string representation.

Metody rozšíření

As<T,U>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> typ T jako nový Vector64<T> typ U.Reinterprets a Vector64<T> of type T as a new Vector64<T> of type U.

AsByte<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ Byte.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type Byte.

AsDouble<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ Double.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type Double.

AsInt16<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ Int16.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type Int16.

AsInt32<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ Int32.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type Int32.

AsInt64<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ Int64.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type Int64.

AsSByte<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ SByte.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type SByte.

AsSingle<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ Single.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type Single.

AsUInt16<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ UInt16.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type UInt16.

AsUInt32<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ UInt32.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type UInt32.

AsUInt64<T>(Vector64<T>)

Znovu interpretuje Vector64<T> jako nový Vector64 typ UInt64.Reinterprets a Vector64<T> as a new Vector64 of type UInt64.

GetElement<T>(Vector64<T>, Int32)

Získá prvek na pozici zadaného indexu.Gets the element at the specified index.

ToScalar<T>(Vector64<T>)

Převede daný vektor na skalární obsahující hodnotu prvního prvku.Converts the given vector to a scalar containing the value of the first element.

ToVector128<T>(Vector64<T>)

Převede daný vektor na nový Vector128<T> s nižší 64 bity nastavenou na hodnotu daného vektoru a horní 64-bity inicializované na nulu.Converts the given vector to a new Vector128<T> with the lower 64-bits set to the value of the given vector and the upper 64-bits initialized to zero.

ToVector128Unsafe<T>(Vector64<T>)

Převede daný vektor na nový Vector128<T> s nižší 64 bity nastavenou na hodnotu daného vektoru a horní 64-bity zůstaly neinicializované.Converts the given vector to a new Vector128<T> with the lower 64-bits set to the value of the given vector and the upper 64-bits left uninitialized.

WithElement<T>(Vector64<T>, Int32, T)

Vytvoří nový Vector64<T> s prvkem v zadaném indexu nastaveným na zadanou hodnotu a zbývající prvky nastaveny na stejnou hodnotu, jakou má daný vektor.Creates a new Vector64<T> with the element at the specified index set to the specified value and the remaining elements set to the same value as that in the given vector.

Platí pro